Nawigacja

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego

K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli

na rok szkolny 2019/2020

 

Ogólne zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Podstawa prawna:
 1. ustawa z 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59),
 2. ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60),
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r. poz.586),
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, (Dz.U z 2017r. poz.610),
 5. zarządzenie nr 7/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019r.
  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

 

 1.   Postanowienia ogólne.
 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego
  im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego może ubiegać się absolwent gimnazjum.
 3. O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego może ubiegać się absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej.
 4. Komisje rekrutacyjne prowadzą odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
 5. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 

 III.      Szkolne Komisje Rekrutacyjne.

 1. W celu przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje dwie Szkolne Komisje Rekrutacyjne (SKR), wyznacza ich przewodniczących oraz określa zadania członków SKR:
 2. podaje informacje o warunkach rekrutacji.
 3. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi
  w regulaminie.
 4. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się kandydata.
 5. ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc).
 6. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
 7. Szkolne Komisje Rekrutacyjne podejmują wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

 

IV.     Dokumenty wymagane:

 1. wniosek o przyjęcie (wydrukowany z systemu naboru elektronicznego) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna kandydata,
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie
  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,  poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
 3. świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty, poświadczone za zgodność przez dyrektora szkoły.

V.     W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:

 1. przedłożenie oryginału ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,
 2. karta zdrowia,
 3. 3 fotografie, tylko o wymiarach 30x42!!!
   

VI. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać):

 1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 2. zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów (§6):
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, ze zmianami),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej.

 VII. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:
 

 1. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 oraz podpunkcie 2 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).
 2. Przewodniczący Szkolnych  Komisji Rekrutacyjnych mogą żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczących.

 

 VIII. ZASADY REKRUTACJI :
 

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski wydrukowane z systemu naboru elektronicznego podpisane przez kandydata oraz prawnego opiekuna kandydata.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły w terminie określonym
  w terminarzu składa oryginały lub kopie dokumentów.
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 4. Warunkiem   przyjęcia  do  Liceum  jest dostarczenie  oryginałów  dokumentów
  w terminie określonym w terminarzu.
 5. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor.
 6. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego przez kandydata i podstawą do umieszczenia go na liście przyjętych.
 7. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 8. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się kryteria zawarte punkcie IV.
 9. Liczbę kandydatów przyjętych określa dyrektor wraz z SKR w porozumieniu
  z organem prowadzącym szkołę.
 10.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z ww. wnioskiem komisja sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego, którą można wnieść za jego pośrednictwem w ustawowym terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia skarżącemu (art. 158 ustawy Prawo oświatowe).
 11. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:

 1. kandydaci z rodzin wielodzietnych lub rodzin niepełnych,
 2. kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością własną lub niepełnosprawnością
  w rodzinie,
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią lub orzeczeniem wyłącznie publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 4. sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych,
 5. kandydaci o wyjątkowych zdolnościach.

IX.  ZASADY PUNKTOWANIA

1. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli
w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują punkty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

2. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli
w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują punkty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW[1]

punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego

(za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki

(za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu

(za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu

(za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny

100 pkt

wynik z języka polskiego

 100% x 0,20=20 pkt

wynik z matematyki

 100% x 0,20=20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,20=20 pkt

wynik z przedmiotów przyrodniczych

100% x 0,20=20 pkt

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym

100% x 0,20=20 pkt

wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym

Nie przelicza się

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW1

punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego

(za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki

(za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu

(za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu

(za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

 100% x 0,35=35 pkt

wynik z matematyki

 100% x 0,35=35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

 100% x 0,3=30 pkt

 

 

 

 

 

[1] Za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym-przyznaje się po 18 punktów;  2) bardzo dobrym – przyznaje się 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

Kalendarz rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

 

Rodzaj czynności

 

              Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

            Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 Od 13.05.2019r- do            17.06.2019r.

 

Od 12.07.2019r. do 17.07.2019r.

 

 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Od 27.05.2019r. do 03.06.2019r.

 

Od 18.07. 2019r. do 23.07.2019r.

 

Przeprowadzanie próby sprawności fizycznej

 

Od 27.05.2019r. do 03.06.2019r

Od 18.07.2019r. do 23.07.2019r.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)

 

Od 27.05.2019r.do 03.06.2019r

Od 18.07.2019 do 23.07.2019

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik:

a) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

b) prób sprawności fizycznej,

c) sprawdzianu kompetencji językowych,

d) sprawdzianu predyspozycji językowych

 

 

Do 05.06.2019r.

 

Do 25.07.2019r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

o świadectwo ukończenia szkoły oraz

o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

 

 

 

Od  21.06.2019r.do 25.06.2019r.

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

 

 

Do 26.06.2019r.

 

Do 26.07.2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez organ prowadzący okoliczności wskazanych w oświadczeniach

 

 

03.07.2019r.

31.07.2019r.

 

Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów    zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

 

04.07.2019r.                           godz.12.00

 

9 sierpnia 2019 r. o godz.12.00 (z zachowaniem odpowiednio art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe lub art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty)

 

 

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, w  przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, a także odpowiednio orzeczenia, o których mowa w art. 134 ust.

 

 

do 11.07.2019r do godz.15.00

 

do 12.08.2019r. do godz.15

 

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2019r. o godz. 12.00

13.08.2019r.o godz.12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

 i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

                  

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli
  ul. Gimnazjalna 9
  67-100 Nowa Sól
 • (+48) 068 4583894
  Tel./Fax (+48) 068 4583895
  e-mail lonsol@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć